W dniach 19-22 10. 2016 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Economic and Financial Aspects of East-West Relations in Europe. Tematem konferencji były szeroko pojęte problemy ekonomiczno-finansowe pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy. Językiem oficjalnym konferencji były języki angielski i niemiecki. Miejscem obrad była Sala Senatu Uniwersytetu Opolskiego mieszcząca się w Collegium Maius, co podkreślało szczególne znaczenie tego naukowego wydarzenia.

W konferencji udział wzięło 30 osób, w tym 12 gości zagranicznych Uniwersytetu w Poczdamie, Finansowego Uniwersytetu Rządu Federacji Rosyjskiej (Financial University Under the Government of the Russian Federation) w Moskwie oraz Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego (St. Petersburg State University of Economics) w St. Petersburgu. Rolę gospodarza konferencji pełnił Prorektor Uniwersytetu Opolskiego do Spraw Nauki i Finansów — prof. zw. dr hab. Janusz Słodczyk. Gościem honorowym konferencji była Konsul Republiki Federalnej Niemiec, pani Sabine Haacke, która wraz z gospodarzem i Prodziekanem Wydziału Ekonomicznego ds. Nauki, prof. dr hab. Sabiną Kauf otworzyła obrady konferencyjne.

Obrady konferencyjne podzielone zostały na trzy bloki tematyczne. Pierwszym z nich był blok zatytułowany: Finansowe aspekty relacji Wschód— Zachód w Europie (Financial Aspects of East-West Relations in Europe).  Drugim blokiem tematycznym były ekonomiczne aspekty relacji Wschód — Zachód (Economic Aspects of East-West Relations in Europe), natomiast trzeci blok tematyczny poświęcony był współczesnym problemom ekonomicznym — nosił on tytuł (Current Issues of Economics).

W ramach konferencji wygłoszone zostało w sumie 11 referatów na temat najbardziej aktualnych i istotnych problemów ekonomicznych oraz finansowych i gospodarczych w relacjach Wschód — Zachód we współczesnej Europie. Obrady zaowocowały licznymi dyskusjami, w tym również kuluarowymi, składającymi się na interesujący obraz zachodzących obecnie przemian, dających się zaobserwować w Polsce, Niemczech i Rosji.

Poza częścią naukową organizatorzy zapewnili również część kulturalną, obejmującą zwiedzanie miasta Opola oraz wycieczkę do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.


W dniach 14.07 – 16.07.2016 z wizytą Uniwersytecie w Poczdamie przebywała prof. UO dr hab., Sabina Kauf. Okazją do spotkania z uczelnią partnerką był jubileusz 25-ciolecia powołania Uniwersytetu w Poczdamie oraz omówienie działań związanych z organizacja planowanej na październik 2016 rok konferencji naukowej.

Pobyt na uczelni partnerskiej był okazją do spotkania się z dziekanem wydziału społeczno-ekonomicznego prof. dr hab. M. Heinemannem oraz prodziekanem tegoż wydziału prof. dr hab. Ingo Balderjahnem. W spotkaniu uczestniczyła także dr R. Schmidt, koordynator współpracy z zagranicą.


W dniach 17-21 maja 2016 r. w ramach projektu naukowo-badawczego „Nowe Przestrzenie“ odbyło się polsko-niemieckie seminarium naukowo-dydaktyczne. Spotkanie miało miejsce w Poczdamie i brali w nim udział pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prof. UO dr hab. Sabina Kauf, dr inż. Magdalena Śliwa) oraz Uniwersytetu w Poczdamie (prof. dr Thomas Weith, prof. dr hab. Ingo Balderjah, dr Mathias Peyer) oraz studenci obu uczelni.

Seminarium zostało otwarte uroczystym powitaniem i przemową prof. dra T. Weitha oraz prof. dra hab. J. Słodczyka. Pierwszy dzień seminarium był poświęcony aspektom ekonomicznym i wygłoszone przez studentów referaty dotyczyły konsumpcji. Przedstawiono 7 referatów, po których przeprowadzono niezwykle interesujące dyskusje. Następnie dr M. Peyer zorganizował warsztaty, które pozwoliły nie tylko na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz konfrontację spostrzeżeń, ale również na integrację studentów z obu krajów. Na zakończenie pierwszego dnia seminarium dr W. Niekisch Z Fundacji Adenauera przedstawił aktualne problemy związane z rozwojem Poczdamu.

Drugi dzień seminarium poświęcony był zagadnieniom przestrzennym, przekształceniom i rozwojowi miast w obu krajach. Studenci z Polski wygłosili referaty dotyczące Opola oraz miast województwa opolskiego, przedstawiając uwarunkowania wpływające na ich rozwój, możliwości jakie daje rewitalizacja oraz nowe narzędzia, jakimi są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W referatach analizowano również szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem zmian administracyjnych Opola oraz możliwości rozwoju aglomeracji opolskiej. Studenci z Niemiec przedstawili zaś problemy miast w swoim kraju na przykładzie miasta Brandenburg nad Havelą, które wynikają z położenia, uwarunkowań przyrodniczych, dotychczasowych funkcji, rozwoju społecznego i przestrzennego. Dyskusja przeprowadzona po wygłoszonych referatach pokazała, iż miasta zarówno w Polsce jak i w Niemczech, a wraz z nimi otaczające regiony borykają się z pewnymi podobnymi problemami i ulegają stopniowym przekształceniom. Przy wykorzystaniu różnych sposobów, narzędzi i pomysłów dąży się do pobudzenia rozwoju miast.

W trzecim dniu wizyty uczestnicy mieli okazję zwiedzić Poczdam podczas spaceru studyjnego z prof. drem T. Weithem. Studenci dowiedzieli się, z jakimi problemami musiały zmierzyć się władze miasta podczas przebudowy centrum, w tym odbudowy zamku i jak inwestycja ta wpływa na kolejne przeobrażenia Poczdamu. Przebudowa tych cennych przestrzeni jest procesem skomplikowanym, a jednocześnie bardzo ciekawym.

Poza niezwykle cennymi, oficjalnymi spotkaniami odbywającymi się w salach Uniwersytetu Poczdamskiego studenci i kadra mogli również integrować się podczas mniej oficjalnych części. Po owocnych obradach pierwszego dnia organizatorzy zaprosili  gości z Polski na wspólną kolację przy grillu, a w drugim dniu wizyty do Opery w Teatrze Schillera na sztukę kompozycji  C. M. v. Webera pt. „Wolny strzelec”.

Polsko-niemieckie seminarium w Poczdamie to niezwykle ciekawe wydarzenie zarówno dla studentów, jak i kadry naukowej. Było okazją do wymiany myśli, spostrzeżeń i doświadczeń na temat problemów ekonomicznych i przestrzennych w rozwoju miast i regionów obu krajów. Co ciekawe, niezależnie od położenia, sytuacji gospodarczej oba kraje zmierzają się z podobnymi problemami, chociaż zauważalne są też pewne różnice. Niezapomniane wrażenia pozostawiają także dyskusje na forum i w kuluarach, spacery studyjne a także część artystyczna.

Streszczenia prezentacji przygotowanych przez studentów w ramach seminarium w Poczdamie.

streszczenia


Dniach 25-26 kwietnia 2016 roku na Wydziale ekonomicznym gościł dr Mathias Peyer z Katedry Marketingu Uniwersytetu w Poczdamie. W trakcie pobytu wygłosił wykład dotyczący nowych form konsumpcji.

 

Ponadto przeprowadził warsztaty ze studentami przygotowującymi się na wyjazd na seminarium naukowo-dydaktyczne, którego termin przypada na maj 2016 roku. W trakcie warsztatów studenci opracowywali wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych zarówno przez polskich jak i niemieckich studentów. Wyniki końcowe zaprezentowane zostaną w Poczdamie

 

IMG_20160425_115957

 


Zapraszamy studentów posługujących się językiem niemieckim lub angielskim do wzięcia udziału w corocznym seminarium studenckim, organizowanym wraz z Uniwersytetem w Poczdamie.
Jeżeli chcesz sprawdzić i poszerzyć swoje możliwości językowe, poznać ciekawych ludzi, pożytecznie spędzić czas oraz pojechać bezpłatnie do Poczdamu i Berlina na 5 dni w maju, to czekamy na Ciebie…

Seminarium odbywać się będzie dniach 17-21 maja 2016 r., w programie, oprócz obrad zaplanowane są również imprezy towarzyszące.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Pani Prodziekan d/s nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Sabiny Kauf prof. UO lub dr inż. Magdaleny Śliwy.

Najbliższy termin spotkania 22 marca 2016 r. (wtorek) godz. 12.00, Wydział Ekonomiczny UO, pokój numer 27.

 

poczdam - studenci 2016


W dniach 01.-12.12.2015 przebywali z wizytą w Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie prof. dr hab. Janusz Słodczyk– prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. UO dr hab. Sabina Kauf – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz dr Bartosz Chorkowy – prodziekan ds. kształcenia i studentów. Spotkanie miało charakter ewaluacyjno-organizacyjny, w trakcie którego omówiono kwestie nie tylko seminarium naukowo-dydaktycznego, ale przede wszystkim możliwości dalszej współpracy między obydwoma wydziałami

     W trakcie pobytu przedstawiciele Wydziału spotkali się z:

  • Prezydentem Uniwersytetu w Poczdamie prof. dr hab. Oliverem Güntherem.

W spotkaniu uczestniczyli również dr Regina Neum-Flux – kierownik działu współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Poczdamie i dr Renate Schmidt – koordynator współpracy z zagranicą na szczeblu Wydziału Społeczno-Ekonomicznego.

W trakcie spotkania ustalono, że w październiku 2016 roku w ramach realizacji projektu odbędzie się konferencja naukowa pt. Economic and Financial Aspects of East-West Relations in Europe, w której partycypować będą przedstawiciele Uniwersytów: Opolskiego, poczdamskiego, moskiewskiego i St. Petersburgu. Konferencja ta będzie kontynuacja seminarów naukowo-dydaktycznych realziowanych w ramach projektu Nowe Przestrzenie.

  • dr hab. Ingo Balderjahnem, prodziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
    Uniwersytetu w Poczdamie a także kierownikiem Katedry Marketingu.

W trakcie spotkania omówiony został program szczegółowy współpracy między wydziałami partnerskimi na rok 2016

Przedmiotem spotkania było również omówienie planowanego w na maj  2016 roku seminarium studenckiego. Zaplanowano poszerzenie zakresu tematycznego kolejnego seminarium studenckiego o aspekty zachowań konsumpcyjnych i zrównoważonego rozwoju.  Ustalono że przyszłoroczne seminarium odbędzie się w dwóch obszarach:

  1. rozwoju regionalnego
  2. zrównoważonej konsumpcji

Seminarium to odbędzie się w Poczdamie. Głównym jego organizatorem, ze strony niemieckiej, jest prof. dr hab. Ingo Balderjahn oraz prof. dr Thomas Weith, z polskiej natomiast prof. dr hab. J. Słodczyk i prof. UO dr hab. Sabina Kauf

Omówiono także możliwości współpracy między wydziałami partnerskimi na gruncie naukowym. Podjęto decyzje o kontynuacji badań naukowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji. Zaprezentowane zostały wstępne wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na pilotażowej grupie studentów w Poczdamie i w Opolu.  Zastanawiano się nad możliwościami aplikacji środków, które pozwoliłyby na przeprowadzenie badań reprezentatywnych w tym zakresie tak w Polsce jak i w Niemczech. 

Dr Renatą Schmidt, koordynatorem współpracy ze strony Uniwersytetu w Poczdamie, a także koordynatorem programu Erasmus. W trakcie spotkania omówiono możliwości poszerzenia zakresu współpracy wydziałów, a także zintensyfikowania wymiany studenckiej i pracowników naukowych


W dniach 20-22 październik 2014 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego gościły, dr Regina Nuem-Flux koordynator współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Poczdamie oraz pani dr Renate Schmidt, odpowiedzialna za współprace z zagranicą na szczeblu Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Poczdamie. Celem wizyty było między innymi omówienie dalszych planów w związku z realizacja projektu „Nowe Przestrzenie”. W trakcie wizyty goście spotkali się z profesorami koordynującymi projekt ze strony polskiej, Panem prof. dr hab. Januszem Słodczykiem oraz z Panią prof. UO. dr hab. Sabina Kauf.

Projekt „Nowe Przestrzenie” staje się również  inspiracją do rozwoju współpracy miedzy obydwoma uniwersytetami. Goście z Poczdamu spotkali się z kierownictwem biura badań i współpracy z zagranicą panią mgr Aleksandrą Schweirz oraz panem mgrem Leszkiem Milewskim. W spotkaniu uczestniczył także dr Bartosz Fortuński, koordynator programu Erasmus na Wydziale Ekonomicznym UO. W trakcie rozmów poruszane były kwestie związane z możliwością prowadzeniem wspólnym prac doktorskich oraz studiów e-learningowych w języku niemieckim.

Podczas kolejnych spotkań na Wydziale Ekonomicznym UO zastanawiano się nad też nad planami następnej edycji projektu „Nowe Przestrzenie”. Rozważano między innymi możliwość zaproszenie do projektu pracowników naukowych i studentów z St. Petersburga. W czasach niedobrych napięć politycznych między Unią Europejska a Rosją, kontakty międzyludzkie nabierają szczególnego znaczenia.

na_strone


W dniach 11-13 czerwca 2015 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu badawczego zajmującego się zagadnieniami zrównoważonej konsumpcji oraz etnocentryzmu konsumenckiego utworzonego przez pracowników obu uczelni.
Gospodarzami byli prof. Ingo Balderjahn oraz dr Matthias Peyer, Florence Ziesemer oraz Alexandra Klemm z Uniwersytetu w Poczdamie, a uczestnikami: dr Barbara Seegebarth z Politechniki w Braunschweig oraz pracownicy naszego Wydziału dr hab. Sabina Kauf, prof. UO, dr Agnieszka Tłuczak i dr Anna Bruska.
Zespół przygotował wspólny projekt badawczy w polsko-niemieckim konkursie Beethoven, spotkanie było poświęcone kolejnym krokom badawczym podejmowanym w oczekiwaniu na rezultaty oceny zgłoszonego wniosku. Następne spotkanie planowane jest jesienią w Opolu.


W ramach międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Nowe Przestrzenie” odbyło się w Opolu seminarium pod tytułem „Ursachen und Auswirkungen von der Landnutzung: Beispiele in Polen und Deutschland”. Było ono poświęcone tematyce zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miast oraz terenów postindustrialnych. Za przykład służyły procesy rewitalizacji zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Seminarium  odbyło się w dniach 19-23  maja 2015. Uczestniczyli w nim studenci z Polski i Niemiec. Wykłady, referaty studentów i dyskusje toczyły się w języku gości. Organizatorami projektu są Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego oraz Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytet w Poczdamie.

To trwające kilka dni spotkanie zainaugurował swoim wykładem prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Janusz Słodczyk. Prorektor był też merytorycznym opiekunem projektu. W seminarium uczestniczyli zarówno niemieccy profesorowie – Thomasa Weitha i Hans Strohe, jak i pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego. Byli to prof. Sabina Kauf, dr Magdalena Śliwa, dr Agnieszka Dębicka – Niemiec, dr Robert Poskart. Towarzyszyła im 20 osobowa grupa studentów z obu zaprzyjaźnionych uniwersytetów.

Seminarium rozłożone było na kilka etapów. W fazie przygotowawczej studenci pracowali wspólnie przez kilka miesięcy w mieszanych, polsko-niemieckich grupach. Te 2-3 osobowe zespoły opracowywały swoje wystąpienia komunikując się drogą elektroniczna. Podczas seminarium w Opolu prezentowali je zarówno profesorom, jak i pozostałym studentom. Referaty zainspirowały liczne dyskusje, które miały miejsce po wystąpieniach studentów. Wymieniano w ich ramach poglądy na temat aktualnych przeobrażeń architektonicznych zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

W fazie trzeciej, też w Opolu, odbył się nowy podział na zupełnie inny grupy. W ich ramach przeprowadzono warsztaty, w których studenci zajmowali się kolejnymi aspektami zagospodarowania przestrzeni. Dokonywali analizy porównawczej procesów zachodzący równolegle  w Polsce i w Niemczech. Na zakończenie seminarium studenci zobaczyli się ponownie  na spotkaniu plenarnym, na którym omówili wyniki rozważań poszczególnych grup. Podczas tego spotkania obecni profesorowie podsumowali wyniki seminarium w Opolu.

Prace w ramach tego projektu trwać będą drogą elektroniczną cały kolejny rok. Staną się okazją do dalszej wymiany idei i poglądów, dając możliwość nowego spojrzenia na zjawiska ekonomiczne zachodzące w obu krajach. W maju 2016 studenci spotkają się na podobnym seminarium tym razem w Poczdamie. Będzie ono kontynuacja spotkania opolskiego.

Dla uczestników projektu przygotowany został również program kulturalny, obejmujący m.in. uczestnictwo w tegorocznych Piastonaliach. Polscy i niemieccy studenci wybrali się tez wspólnie na całodniową wycieczkę do Krakowa, połączoną ze zwiedzaniem miasta wraz z przewodnikiem. Dodatkowym elementem integracyjnym była wspólna uroczysta kolacja z  udziałem studentów i profesorów  z obu krajów. Warto też dodać, że seminaria studenckie odbywające się konsekwentnie w języku niemieckim, poza środowiskiem germanistów,  są w Polsce absolutnym ewenementem.

 

 


W dniach 09-14 grudnia 2014 R. odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego w Poczdamie. Wzięli w niej udział prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Janusz Słodczyk, dziekan Wydziału Ekonomicznego UO prof. dr hab. Stanisława Sokołowska  oraz prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą tego wydziału dr hab. prof. UO Sabina Kauf.

Współpraca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poczdamskiego ma już długoletnią tradycję. Główny element współpracy stanowią seminaria naukowo-dydaktyczne z udziałem studentów obydwu Uniwersytetów. Zapoczątkowane zostały one w 1994 roku i dotyczyły wówczas problemów marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Z biegiem lat problematyka seminarium uległa zmianie. Obecnie dotyczą one szeroko rozumianej polityki regionalnej i kształtowania przestrzeni. Realizowane są one pod kierunkiem naukowym prof. Janusza Słodczyka oraz prof. Thomasa Weitha. Wysoki poziom merytoryczny seminariów wskazuje na ich charakter naukowy, a omawiane problemy cieszą się rosnącym zainteresowaniem studentów.

Pobyt na Uniwersytecie w Poczdamie był okazją do licznych rozmów i konsultacji. Delegacja z Opola spotkała się miedzy innymi z prezydentem Uniwersytetu w Poczdamie prof. Oliverem Guntherem, dziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego prof. Maikiem Heinemanemm, prodziekanem tegoż Wydziału prof. Ingo Balderjahnem, oraz koordynatorem współpracy z zagranicą dr Renatą Schmidt. W spotkaniach udział wziął również prof. Thomas Weith, od wielu lat współuczestniczący w organizacji wspólnych seminariów naukowo-dydaktycznych.

Przedmiotem spotkania była m.in. organizacja kolejnego seminarium naukowo-dydaktycznego, zaplanowanego na maj 2015 roku. Za jego temat przewodni przyjęto przemiany w wykorzystaniu przestrzeni w Polsce i w Niemczech.

W trakcie tegorocznych rozmów pojawiła się możliwość poszerzenia współpracy i jej realizacja w triadzie: Uniwersytet Opolski – Uniwersytet w Poczdamie – Uniwersytet Ekonomiczny w Petersburgu. Wymiernym efektem tej współpracy ma być zaplanowane na listopad 2015 roku warsztaty naukowe na temat „Politics vs. Economics? Consequences for the East-Western Partnership”.

Niezależnie od przygotowywanego w maju seminarium oraz w listopadzie 2015 roku warsztatów, przedyskutowano także perspektywę przyjazdu do Opola z wykładem gościnnymi emerytowanego profesów Uniwersytetu w Poczdamie N. Eickhoffa. Wizytę zapowiedzieli także prodziekan wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Poczdamie prof. dr hab. Ingo Balderjahn oraz koordynator współpracy między naszymi wydziałami oraz koordynator programu Erasmus dr Renata Schmidt.

Istotnym elementem wizyty przedstawicieli Uniwersytetu Opolskiego w Poczdamie było nakreślenie możliwych obszarów współpracy badawczej. Do głównych z nich zaliczono m.in.: funkcjonowanie sektora publicznego, zrównoważony rozwój czy innowacje oraz prowadzenie wspólnych przewodów doktorskich. W obszarze zrównoważonego rozwoju powstał już pierwszy projekt badawczy dotyczący wzorców zrównoważonej konsumpcji. Projekt ma być realizowany we współpracy prof. Ingo Balderjahna z Katedry Marketingu Uniwersytetu w Poczdamie i prof. Sabiny Kauf z Zakładu Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego.

Kilkudniowe konsultacje i spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu w Poczdamie uwieńczone zostały podpisaniem kolejnej szczegółowej umowy o współpracę na rok 2015. Wizyta w Poczdamie pozwoliła na otwarcie się nowych horyzontów współpracy, a tym samym zacieśnienie i poszerzenie współpracy.