W warunkach niezwykle dynamicznych przeobrażeń społecznych i ekonomicznych, które w ostatnich 20 latach miały miejsce w Polsce i wschodnich landach Niemiec następują istotne zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni i strukturze użytkowania terenów miejskich. Zmiany gospodarcze i polityczne doprowadziły do uwolnienia dużych obszarów głównie poprzemysłowych i powojskowych.

Projekt naukowo badawczy „Nowe Przestrzenie” poświęcony jest problem związanych z ich rewitalizacją. Warunkiem ich nowego wykorzystania jest determinacja samorządów dla tworzenia nowych przestrzeni przemysłowych, turystycznych, czy kulturalnych. Tworzeniu takich ekonomicznych i koncepcyjnych ram dla tworzenia takich inicjatyw ma być wspólny projekt Uniwersytetów w Opolu i Poczdamie.

Projekt polega na przeprowadzeniu dwóch seminariów naukowo-dydaktycznych – w maju 2015 roku Opolu i w maju 2016 roku w Poczdamie. Weźmie w nich udział każdorazowo 10 studentów polskich i 10 niemieckich. Wszyscy studenci przygotowują referaty w języku niemieckim i zaprezentująje na wspólnych spotkaniach (łącznie 40 referatów). W okresie od maja 2015 do maja 2016 odbędzie się również cykl 6 wykładów poświęconych temu tematowi.


Cele projektu i sposoby ich osiągnięcia

Projekt realizuje dwa cele. Pierwszym z nich jest zbliżenie i naukowodydaktyczna współpraca studentów polskich i niemieckich. Wspólnie pracują na tym samym tematem, wzajemnie prezentując rozwiązania zastosowane w ich krajach. Projekt ma wymiar również merytoryczny.

Strukturalne przemiany cywilizacyjne i polityczne są zarówno wyzwaniem jak i szansą dla tworzenie nowych przestrzeni urbanistycznych. Dawna, XIX wieczna architektura przemysłowa, do niedawna bez zastanowienia skazywana na wyburzenie, postrzegana jest coraz częściej jako wartość, która powinna podlegać ochronie.